What does Jjinn mean?


Word Type : pl.

of Djinnee

Translate To:

Tags


what is Jjinn ? Jjinn definition Jjinn meaning Jjinn dictionary Jjinn term meaning definition of Jjinn Jjinn definition and meaning What does Jjinn mean? Jjinn in English Jjinn meaning in english Jjinn meaning in the English Dictionary Jjinn translate english to hindi transalte english to hindi Jjinn in hindi Jjinn dictionary definition Jjinn free dictionary Jjinn dictionary translate What does Jjinn mean?

Related Terms